o webu a autorce [about]

Dance, dance, otherwise we are lost 

[Pina Bausch] 

Credits: Ryn Caminata, 2020

o webu

Toto je osobní blog Evy Frankové. Informace na webu obsažené jsou podávány "tak jak jsou". Autorka je dává k dispozici bezplatně a nepřebírá odpovědnost za žádné důsledky, které by mohly v souvislosti s použitím informací vzniknout.

Hlavní částí této stránky je Kalendář milong, tango workshopů a dalších akcí spojených s argentinským tangem (divadlo, koncerty) v Praze a případně i v jiných místech České republiky, který je průběžně (většinou každodenně) aktualizován. Kalendář je rozdělen do několika samostatných částí. Vzniká manuální agregací informací z facebookových událostí, webových stránek a osobních sdělení organizátorů. 

Kalendář je nepravidelně doplňován o další informace, týkající se argentinského tanga v Praze, Česku, či ve světě. 

Na celý tento web se vztahuje licence Creative Commons, podrobnosti jsou uvedeny v zápatí. 

about this web

This is Eva Franková's personal blog. The information contained on the site is presented "as is". The author makes it available free of charge and assumes no responsibility for any consequences that may arise from the use of the information.

The main part of this page is the Calendar of milongas, tango workshops and other events related to Argentine tango (theatre, concerts) in Prague and possibly in other places in the Czech Republic, which is continuously (mostly daily) updated. The calendar is divided into several separate sections. It is created by manual aggregation of information from Facebook events, websites and personal messages of the organizers.

The calendar is irregularly updated with more information about Argentine tango in Prague, the Czech Republic or the world.

Licensed under Creative Commons, details are the footer of this web.

Credits: Carlos Neuman, AIRES DE MILONGA

o autorce 

Eva Mia Franková je tanguera žijící v Praze. Argentinské tango začala tančit v r. 2011. V letech 2014-2017 žila celkem 1 rok v Buenos Aires (sedmiměsíční pobyt a čtyři kratší pobyty). 

Jejími prvními učiteli argentinského tanga byli Julio Martinez, Jörg Palm a Nestor Pellicciaro. Poté studovala tango u mnoha argentinských učitelů, u některých krátce, u jiných dlouhodoběji. Ve vzdělávání v tangu i nadále pokračuje; od r. 2020 tančí i roli leadera. Její současný taneční projev nejvíce ovlivnili Silvina Valz, Matias Alberto Tripodi a Javier Antar s Patricií. 

Rozhovor s Evou Miou si můžete přečíst v knize Cabeceo - Rozhovory o argentinském tangu; na knize se podílela i jako editorka.

about the author

Eva Mia Franková is a tanguera living in Prague, Czech Republic. She dances Argentine tango since 2011. In 2014-2017, she lived for a total of 1 year in Buenos Aires (a seven months stay and 4 shorter stays).

Her first teachers of Argentine tango were Julio Martinez, Jörg Palm and Nestor Pellicciaro. Since then she studied tango with many Argentine teachers, and is still continuing her tango education; since 2020 dancing also the leaders role. Her current dance expression has been most influenced by Silvina Valz, Matias Alberto Tripodi and Javier Antar with Patricie.

You can find an interview with Eva Mia in the book Cabeceo - Talks on Argentine Tango; she was involved also as editor of the book.


Kontakt, sociální sítě | Contact, social media

Email: info@tango-prague.info | Facebook: TangoPragueInfo, Eva Mia Franková (Škrdlantová) 

Datová schránka | Data Box: kcbgybp