o webu a autorce [about]

Dance, dance, otherwise we are lost

[Pina Bausch]

Credits: Ryn Caminata, 2020

o webu

Hlavní částí této stránky je Kalendář milong, tango workshopů a dalších akcí spojených s argentinským tangem (divadlo, koncerty) v Praze a případně i v jiných místech České republiky. Kalendář je rozdělen do třech samostatných částí. Vzniká manuální agregací informací z facebookových událostí, webových stránek a osobních sdělení organizátorů.

Kalendář je doplněn o další informace, týkající se argentinského tanga v Praze i ve světě.

Na celý tento web se vztahuje licence Creative Commons, podrobnosti jsou uvedeny v zápatí.

about this web

Main part of this page is The Prague Tango Calendar - a calendar of milongas, tango workshops and other events related to Argentine tango (theater, concerts) in Prague and an authors' choice of events in other cities of the Czech Republic. The calendar is divided into three separate parts. It is created by manual aggregation of information from facebook events, websites and personal messages of organizers.

The calendar is extended with more information about the Argentine tango in Prague, Czech Republic, or abroad.

Licensed under Creative Commons, details are the footer of this web.

Credits: Carlos Neuman, AIRES DE MILONGA

o autorce

Eva Mia Franková (dřívější příjmení Škrdlantová) je tanguera trvale žijící v Praze. Argentinské tango začala tančit v r. 2011. V letech 2014-2017 žila celkem 1 rok v Buenos Aires (sedmiměsíční pobyt a čtyři kratší pobyty).

Jejími prvními učiteli argentinského tanga byli Julio Martinez a Jörg Palm. Poté studovala tango u mnoha argentinských učitelů, u některých krátce, u jiných dlouhodoběji. Ve vzdělávání v tangu i nadále pokračuje. Její taneční projev zatím nejvíce ovlivnili Silvina Valz, Silvia Colli a Fernando Serrano, Nestor Pellicciaro, Daniel Urquilla, Javier Antar s Patricií Antar Porákovou a Matias Alberto Tripodi.

Rozhovor s Evou Miou si můžete přečíst v knize Cabeceo - Rozhovory o argentinském tangu, na jejímž vzniku se podílela jako editorka.

about the author

Eva Mia Franková (former surname Škrdlantová) is a tanguera living permanently in Prague, Czech Republic. She dances Argentine tango since 2011. In 2014-2017, she lived for a total of 1 year in Buenos Aires (seven months stay and four shorter stays).

Her first teachers of Argentine tango were Julio Martinez and Jörg Palm. Since then she studied tango with many Argentinean teachers and is still continuing her education in tango. Her dance expression has been influenced by Silvina Valz, Silvia Colli and Fernando Serrano, Nestor Pellicciaro, Daniel Urquilla, Javier Antar with Patricia Antar Porak and Matias Alberto Tripodi, the most so far.

You can find an interview with Eva Mia in the book Cabeceo - Talks on Argentine Tango, in which she was involved in as editor.


Kontakt, sociální sítě | Contact, social media

info@tango-prague.info | TangoPragueInfo | Eva Mia Franková (Škrdlantová)